Colours In Mandarin! Nǐ xǐhuan shénme yánsè?

Different colours (yánsè): Lán (blue) Hēi (black) Hóng (red) Huáng (yellow) Lǜ (green) Bái (white)   The dialog: Nǐ xǐhuan shénme yánsè? (What colour do you like?) Wŏ xǐhuan … de yánsè. (I like … colour .) However, since we know we are talking about colours, we omit yánsè. e.g. Wŏ xǐhuan lǜ de. Featured image supplied … Continue reading Colours In Mandarin! Nǐ xǐhuan shénme yánsè?