Shuĭguŏ Fruits – Mandarin Chinese

Nĭ xĭhuan shénme shuĭguŏ. (What fruit do you like?) Wŏ xĭhuan píngguŏ. (Apple) Wŏ xĭhuan xiāngjiāo. (Banana) Wŏ xĭhuan chéngzi. (Orange) Nĭ xĭhuan píngguŏ ma? (Do you like …?) Bù, wŏ bù xĭhuan píngguŏ. (No, I don’t) Wŏ xĭhuan xiāngjiāo. (I like banana)   Example: What fruits do you like? Nǐ xǐhuɑn shénme shuǐguǒ? You: I like oranges. Wǒ xǐhuɑn chéngzi. Me: Do … Continue reading Shuĭguŏ Fruits – Mandarin Chinese