I Like Sports – Nǐ xǐhuan shénme yùndòng?

Nǐ xǐhuan shénme yùndòng? (What sports do you like?) Wŏ xǐhuan dă lángiú. (I like playing basketball.)   Keywords: Dă (play) Lángiú (basketball)   More sporting activities: Păobù (running) Yóuyŏng (swimming) Tī zúqiú (football) –> Tī (to kick) Qí zìxíngchē (ride bike)     Nǐ mĕi tiān dă lángiú ma? (Do you play basketball everyday?) … Continue reading I Like Sports – Nǐ xǐhuan shénme yùndòng?