Weather/Tiānqì – Jīntiān duōshao dù?

Jīniān tiānqì zĕnmeyàng? (How about the weather today?) Jīniān xià yŭ. (It’s going to rain today.) Tiānqì bù hăo. (The weather is not good.)   Keywords: Jīniān (today) Tiānqì (weather) Zĕnmeyàng (how) Xià (to fall down) Yŭ (rain)   Míngtiān tiānqì hăo bu hăo? (Is tomorrow’s weather good or not?) Míngtiān xià xuĕ. (It’s going … Continue reading Weather/Tiānqì – Jīntiān duōshao dù?