Seasons – Nǐ xǐhuan shénme jìjié?

Nǐ xǐhuan shénme jìjié? Wŏ xǐhuan chūntiān. (I like spring.) Wŏ xǐhuan xiàtiān. (I like summer.) Wŏ xǐhuan qiutiān (I like autumn.) Wŏ xǐhuan dōngtiān. (I like winter.)   Keywords: Jìjié (season) Chūntiān (spring) Xiàtiān (summer) Qiutiān (autumn) Dōngtiān (winter)   Nǐ xǐhuan chūntiān ma? (Do you like spring?) Xǐhuan. (Yes, I like it.) Wèishénme? (Why?) … Continue reading Seasons – Nǐ xǐhuan shénme jìjié?